Trägerverein
Kommission für Zeitgeschichte, Research Center, Bonn

Kommission für Zeitgeschichte

Mitglieder der Kommission für Zeitgeschichte e. V.

German | Datenschutz | Site Map |

Dr. Hans Reckers, Berlin (Vorsitzender)

Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Mainz
Prof. Dr. Thomas Brechenmacher, Potsdam
Marie-Luise Dött MdB, Berlin
Prof. Dr. Bernd Engler, Tübingen
Staatssekretärin a. D. Dr. Marion Gierden-Jülich, Euskirchen
Prälat Dr. Karl Jüsten, Berlin
Dr. Rolf Kiefer, Berlin
Prof. Dr. Michael Kißener, Mainz
Generalsekretär a. D. Dr. Dr. h. c. Friedrich Kronenberg, Bonn
Pater Dr. Hans Langendörfer SJ, Bonn
Michael Mertes, Bonn
Staatsminister a. D. Prof. Dr. Hans Joachim Meyer, Berlin
Prof. Dr. Dr. Thomas Sternberg, Bonn
Dr. Johannes von Thadden, Berlin
Generalsekretär Dr. Stefan Vesper, Bonn
Ministerpräsident a. D. Prof. Dr. Bernhard Vogel, Speyer
Bundesministerin a. D. Dr. Dorothee Wilms, Köln


page back 

KfZG Home 

page up 

E-Mail KfZG 

page forward